howtowriteanaboutme

แหล่งการเรียนรู้ในสถานศึกษา

กันยายน 27, 2017 3lRJGK 0

การเรียนรู้จากแหล่งการเรียนรู้ในสถานศึกษาเป็นการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 เพรา อ่านต่อ

ทักษะการจัดการเรียนรู้ด้วยตนเอง

ทักษะการจัดการเรียนรู้ด้วยตนเอง

มิถุนายน 14, 2017 3lRJGK 0

ทักษะการจัดการเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้โดยผู้เรียนเป็นผู้เรียนรู้ด้วยการนำตนเองเป็นแนวคิดของการเรียนที่ยึดผู้เรียนเป็นสำค อ่านต่อ