หลักการเรียนรู้ 8 ประการ

howtowriteanaboutme1
กระบวนการเรียนรู้ หรือ Learning Process เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นภายในตัวบุคคล เพื่อให้เกิดความรู้อย่างต่อเนื่องถาวร เรียกว่าการศึกษาตลอดชีวิต Live long  learning เป็นการศึกษาอย่างต่อเนื่อง Continuing education  เพราะการศึกษาหรือการเรียนรู้จะทำให้ผู้เรียนสามารปรับตัวให้เข้ากับสภาวะและสถานการณ์ต่างๆที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นคุณครูต้องรู้วิธีทำให้ผู้เรียน เกิดการเรียนรู้จริงๆ
howtowriteanaboutme1

กระบวนการเรียนรู้มี 8 ประการ ที่จะทำให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง หรือ Learn how to learn ได้แก่
1.การเรียนรู้เป็นการลงมือปฏิบัติ
2.การเรียนรู้เป็นปัจเจกบุคคล
3.การเรียนรู้ได้รับอิทธิพลจากบุคคลในสังคมร่วมกัน
4.การเรียนรู้เป็นการตอบสนองสิ่งที่พบซึ่งเป็นตัวกระตุ้น
5.การเรียนรู้เป็นกระบวนการต่อเนื่องตลอดชีวิต
6.การเรียนรู้ไม่สามารถเปลี่ยนกลับไป-มาได้
7.การเรียนรู้ต้องใช้เวลา
8.การเรียนรู้ไม่สามารถเกิดจากถูกบังคับ
เชื่อว่าถ้าคุณครูทุกคนรู้หลักของการเรียนรู้แล้วนั้น จะสามารถพัฒนาให้เด็กเกิดการเรียนรู้ได้จริงๆทำให้เด็กพร้อมก้าวสู่ศตวรรษที่ 21 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ