ขั้นตอนการเรียนรู้ด้วยตนเอง

1. วิเคราะห์และกำหนดความต้องการในการเรียนรู้ โดยผู้เรียนพิจารณาว่ามีเนื้อหาอะไรที่ตนเองต้องการเรียนรู้ในวิชาที่เกี่ยว ข้อง กับการเรียน หรือสิ่งที่ต้องการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2. กำหนดจุด มุ่งหมายในการเรียนรู้ ผู้เรียนกำหนดเป้า หมายว่าต้องการเรียนรู้เรื่องนั้นไปเพื่ออะไร เรียนแล้วได้ประโยชน์อะไรบ้าง ซึ่งการกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน จะทาให้ทิศทางใน การเรียนรู้ชัดเจนขึ้น

3. กำหนดแหล่ง วิทยาการเพื่อการเรียนรู้ ผู้เรียนวางแผน และกำหนดแหล่งวิทยาการเพื่อศึกษารวบรวมข้อมูลว่า เรื่องใดจะ ศึกษาจากแหล่งวิทยาการใด แหล่งวิทยาการอาจเป็นบุคคล เช่น ผู้รู้ ผู้ชำนาญการในท้องถิ่น หรือศึกษาจากห้องสมุด ศูนย์การเรียน สื่อเทคโนโลยี ต่าง ๆ เป็นต้น ซึ่งสิ่งที่ควรคำนึงถึงในขั้นตอนนี้คือ ความสะดวกและ ความเป็นไปได้ที่จะเข้าถึงแหล่งวิทยาการ ที่กำหนดด้วย

4. เลือกวิธีการเรียนและ กิจกรรมการเรียนรู้ เมื่อกำหนดแหล่งวิทยา การได้แล้ว ต้องเลือกวิธีการเรียนหรือกิจกรรมที่จะไป ศึกษาหาความรู้ไว้ด้วย เช่น การสัมภาษณ์ การฝึกปฏิบัติ การเข้าร่วมกิจกรรม การเข้ารับการอบรม การค้นคว้าจากเอกสาร ในห้องสมุด การค้นคว้าจากอินเตอร์เน็ต การค้นคว้าจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์

5. รวบรวมข้อมูล/วิเคราะห์/สร้างองค์ความรู้ เมื่อศึกษาค้นคว้าจากวิทยาการใดแล้ว ผู้เรียนต้องบันทึกอย่างเป็นระบบและละเอียด มีการจัดเป็นหมวดหมู่ เรียบเรียงใหม่ให้กระชับขึ้น มีการสังเคราะห์ วิเคราะห์หรือสรุปองค์ความรู้ที่ได้มาใหม่
6. ประเมินผลการเรียนรู้ ผู้เรียนควรพิจารณาทบทวนว่า เมื่อผ่านขั้นตอนการเรียนรู้ด้วยตนเองเช่นนี้แล้ว ผู้เรียนสามารถบรรลุ การเรียนรู้ตามที่กำหนดไว้หรือไม่ บรรลุในระดับที่พึงพอใจหรือไม่ ซึ่งในขั้นนี้ ผู้สอน / ครู / บรรณารักษ์ เจ้าหน้าที่ห้องสมุด อาจเข้ามามีส่วนร่วมในการประเมินด้วย