การเรียนรู้ที่เกิดขึ้นมิได้เกิดจากการฟังคำบรรยาย

การเรียนรู้ที่เกิดขึ้นมิได้เกิดจากการฟังคำบรรยายหรือทำตามที่ครูผู้สอนบอกเสมอไป แต่อาจเกิดจากสถานการณ์ต่าง ๆ ต่อไปนี้แนะนำอาเซียน

แนะนำอาเซียน

การเรียนรู้ด้วยตนเองเป็นหลักสูตรการเรียนรู้ที่เรียนรู้จากการเรียนรู้ด้วยตนเองสถาบันการศึกษาได้รับการเรียนรู้
การเรียนรู้จากกลุ่มนี้คือการเรียนรู้อย่างไม่เป็นทางการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน (หุ้นส่วน Inclusive)อาจเกิดจากการเรียนรู้ที่ไม่คาดคิดสามารถมองเห็นได้ว่าเป็นการเรียนรู้ด้วยตนเอง เป็นวิธีการเรียนรู้วิธีการที่นักการศึกษามีความสำคัญและสิ่งที่ควรได้รับการประชาสัมพันธ์ในห้องเรียน เมื่อนักเรียนคนใดต้องการเรียนจะดำเนินการเรียนต่อโดยไม่กล่าวถึง และไม่มีแรงจูงใจสำหรับความอยากรู้อยากเห็นไม่รู้จบ นี้จะนำไปสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิตหรือการเรียนรู้เป็นเป้าหมายสูงสุดของการศึกษา